Witamy na stronie Gimnazjum nr 14 w Lublinie:

.


 

 


 

1 września 2017 r.

sp33.lublin.pl

Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie

 


   

Logowanie do dziennika elektronicznego

Aby zalogować się do dziennika elektronicznego jako Rodzic lub uczeń należy wykonać poszczególne czynności podane w opisie poniżej:

                                                                                        Link do opisu sposobu logowania

Obiady w szkole - ważne informacje dla Rodziców

Obiady w szkole

W roku szkolnym 2017/2018 obiady w szkole przygotowywać będzie firma Bon appetit. W tym celu zawarto z firmą porozumienie.

Cena posiłku:

a) kwota, jaką płaci rodzic za jeden obiad – 3,20 zł brutto

b) dotacja z budżetu Gminy – 3,28 zł brutto

1.   Po zawarciu Porozumienia Bon appetit – jako administrator Programu – tworzy dla Opiekuna jego osobisty profil w Programie (Konto Użytkownika) z wykorzystaniem danych wynikających z Porozumienia, w tym:

a)  imienia i nazwiska Dziecka,

b)  danych Placówki oraz klasy/grupy, do której uczęszcza Dziecko (uzyskane bezpośrednio z Placówki),

c)   danych Opiekuna,

d)  adresu poczty elektronicznej (e-mail) wskazanego przez Opiekuna jako właściwy do doręczeń.

2.   Po utworzeniu Konta Użytkownika Bon appetit zawiadamia Opiekuna o danych niezbędnych do pierwszego logowania do Programu, tj. loginie (adres e-mail wskazany w ust. 1 lit. d) oraz haśle. Wygenerowane automatycznie hasło może być zmienione przez Opiekuna po zalogowaniu się do Programu. Login nie podlega zmianie.

3.   Logowanie do Programu następuje za pośrednictwem strony internetowej: http://zamowienia.bonappetit.net.pl

4.   Dostęp do Programu możliwy jest w każdym czasie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych przerw technicznych, o których w miarę możliwości Bon appetit uprzednio zawiadomi Opiekuna.

 

5. Po zalogowaniu Opiekun uzyskuje dostęp do Programu, za pośrednictwem którego może:

- zapoznać się z aktualnym wykazem „dni żywieniowych” w Placówce;

- odwołać zamówienie na Posiłki we wskazane przez siebie „dni żywieniowe” lub ponownie zamówić uprzednio odwołane Posiłki (nie później niż na 3 tygodnie na przód);

- dokonać aktualizacji swoich danych (z wyłączeniem adresu skrzynki pocztowej);

- samodzielnie wygenerować i pobrać raport określający ilość zamówionych posiłków w poprzednich miesiącach kalendarzowych (raport generowany jest w formacie .xls).

6. Odwołanie zamówienia na Posiłki (ponowne zamówienie uprzednio odwołanych Posiłków) możliwe jest do godziny 8:00 dnia roboczego (np. odwołanie zamówienia na Posiłki w dniu 6 września 2017 r. /środa/ możliwe jest do godz. 8:00 w środę 6 września 2017 r.; odwołanie zamówienia na posiłki w dniu 25 września 2017 r. /poniedziałek/ możliwe jest do godz. 8:00 w poniedziełek 25 września 2017 r.). Domyślnie zamówienie obejmuje posiłki we wszystkie „dni żywieniowe”. Odwołanie zamówienie/ponowne zamówienia następuje za pośrednictwem pola „Checkbox”.

7. Korzystanie z Programu pozostaje w bezpośrednim związku z systemem wydawania Posiłków w oparciu o plastikowe karty wydawane Opiekunowi/Dziecku zawierające unikalny kod. Każdorazowe wydanie Posiłku wymaga okazania przez Dziecko ww. karty, z zastrzeżeniem postanowień Umowy – w tym przypadków zastosowania rozwiązań alternatywnych na wypadek problemów technicznych.

 

8. Wpłaty za korzystanie z obiadów należy dokonywać na konto szkoły:

• wpłatę należy regulować do dnia 5 każdego miesiąca 

• wysokość kwoty obliczamy w sposób następujący:

3,20 zł x liczba dni "żywieniowych w szkole"

9. Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Pogodna 19, 20-337 Lublin

numer konta: 54 1240 1503 1111 0010 3343 9083

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc

 

Tutaj można zapoznać się z treścią Porozumienia dla rodziców:

 

(Link do treści porozumienia w wersji pdf pomiędzy Bon appetit, a Opiekunem dziecka)

 

RADA PEDAGOGICZNA

Rada pedagogiczna

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 33 i Gimnazjum nr 14 w Lublinie odbędzie się dn. 29 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 1000.

 

Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie klas I, IV Szkoły Podstawowej oraz klas II i III Gimnazjum otrzymują w szkole bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe (w ramach dotacji celowej MEN).

 

Uczniowie kupują we własnym zakresie podręczniki do religii.

 

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

W dniu 28 sierpnia 2017 r. odbędą się egzaminy poprawkowe:

- fizyka – godz. 10.00

- geografia - godz. 10.00

- matematyka – godz. 10.00

- historia - godz. 11.00

- język angielski – godz. 11.00

- wychowanie fizyczne – godz. 12.00

- chemia – godz. 12.00

Strony